Bài Phật Pháp Vấn Đáp này do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Phụng Ân (Hàn Quốc) năm 2018
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-thuan
Quý vị hãy đăng ký (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-thuan