Bài pháp thoại Lòng Người Phần 1 do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong khóa huân tu lần 51 tại Viện Chuyên Tu II (Đồng Nai), ngày 18-03-2018
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-thuan
Quý vị hãy đăng ký (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-thuan