Bài thuyết pháp “Khi Mất Nhau” được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Minh Trang (Hàn Quốc) vào tháng 04/2016
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-thuan
Quý vị hãy đăng ký (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-thuan