Hành Trạng Ngài La Thập Phần 3 – Thầy Thiện Thuận 2016

Bài pháp thoại do thượng tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện Chuyên Tu (Đồng Nai) ngày 16/10/2016
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Thượng tọa giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-thuan
Quý vị hãy đăng ký (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-thuan