Giảng Pháp Thích Phước Tiến – Nhận Thức Về 5 Giới

Căn Bản của một người phật tử khi quy y là phải nhận thức và nghiêm túc tôn trọng 5 giới luật. Đó là cái nền tảng, cái giới hạn về giá trị đạo đức của một con người, một tầng lớp cư sĩ, chư tăng. 5 giới luật này ứng nghiệm với tất cả chốn sinh không chỉ riêng người phật tử.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng pháp Thích Phước Tiến.

CHIA SẺ